ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ - ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಯ ವರದಿಗಾರನ ರಂಗಪ್ರವೇಶ: ಜಲೀಲ್ ಮುಕ್ರಿ

ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ:

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ
ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ.
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಯ
ವರದಿಗಾರನ ರಂಗಪ್ರವೇಶ..

ವರದಿಗಾರನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ.

-ಜಲೀಲ್ ಮುಕ್ರಿ

ಸಾಹಿತಿ, ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿ

To Top
error: Content is protected !!
WhatsApp chat Join our WhatsApp group